społeczna strona miasta

Powrót street-workerów pod skrzydłami Stowarzyszenia Nowe-Życie

30 młodych niepełnoletnich osób weźmie udział w 12 różnych formach aktywności, dzięki projektowi "Streetworker" Stowarzyszenia Nowe Życie. Dwoje animatorów-streetworkerów odnajdzie młodzeż, przekaże cenne umiejętności i zorganizuje czas do końca wakacji oraz w sezonie szkolnym - do końca 2014 roku.


Zadanie finansuje Gmina Miejska Mielec, to kontynuacja wcześniejszego programiu pilotażowego, w którym praca odbywała się z ok. 20 uczestnikami

► streetworker = pedagog uliczny, docierający z pomocą do bezdomnych, narkomanów itp. 
Startem nowego projektu, przez 2 tygodnie lipca, będzie poszukiwanie uczestników - dzieci i młodzieży. Odwiedzone zostaną miejsca szczególnie uczęszczane przez młodzież, jak galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp. Następnie zrekrutowani uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach.


Stowarzyszenie nawiązało tutaj współpracę z innymi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zaprezentowano program i ustalono możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i realizowała projekt w roku ubiegłym oraz Pan Andrzej Miłoszewski – który pracował wcześniej z młodzieżą min. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu. 
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób, a spośród nich zostaną wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.

 Co zorganizują streetworkerzy do końca 2014 roku? 

 1. Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego.- raz w tygodniu
 2. Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”  - co 2 tygodnie  
 3. Udział w Turnieju Strzeleckim połączony ze spotkaniem integracyjnym
 4. Aktywny udział w 2 treningach piłkarzy „STALI MIELEC”  na obiektach MOSiR - po wakacjach
 5. Udział w meczach „Stali Mielec” (piłka nożna, ręczna, siatkówka) celem nauki kulturalnego i akceptowalnego społecznie dopingu sportowego - aktywnego kibicowania 
 6. Udział w 2 profesjonalnych treningach bokserskich na obiektach MOSiR
 7. Raz w miesiącu basen - zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej (5 razy) oraz na pływalni krytej na Smoczce 3 razy 
 8. 2 wycieczki z zajęciami rekreacyjnymi, połączone z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
 9. 2 zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz 1 warsztaty komunikacji interpersonalnej
 10. 4 wyjścia do kina
 11. Profesjonalne warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
 12. Trzy wyjścia na lodowisko MOSiR 

Wśród celów projektu jest
 • nauczenie korzystania z dostępnych w Mielcu form pomocy i wsparcia (świetlice, zajęcia pozalekcyjne) 
 • nauczenie samodzielnego organizowania spędzania wolnego czasu
 • poznanie szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
 • zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, (stworzą indywidualne planuy działania, wspólnie poszukają możliwości jego realizacji, zostaną motywowani do działania)
 • Zmotywowanie do aktywności w kierunku swoich predyspozycji i zainteresowań; będą systematycznie wspierani w twórczej działalności – uczestnicy uświadomią sobie swoje mocne strony, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
 • Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
 • Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” to organizacja pożytku publicznego działająca w Mielcu od 1997 roku. Głównym obszarem jego działania są uzależnienia - ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz edukacja, oświata i wychowanie.

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: