Poznaj nowe metody rewitalizacji społecznej 10.października w Rzeszowie

10. października w Rzeszowie, a dzień wcześniej w Kielcach darmowe konferencje prezentujące nowatorskie metody rewitalizacji, czyli rozwijania "zapadłych" lub "zdegradowanych" miejsc - parków, placów, osiedli, ulic, w tym pracy z ich mieszkańcami. Będą na to środki w nowej perspektywie finansowej UE.

Jako uczestnik konferencji poznasz przykłady najlepszych rewitalizacji z Polski i ze świata oraz nowy model działań lokalnych partnerstw (opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”). Przedstawiona zostanie też nowa metoda szkoleniowa do zastosowania w pracy ze środowiskami lokalnymi oraz osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, także powstała w tym projekcie).

Konferencje skierowane są do:
  • organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych zaangażowanych w działalność rewitalizacyjną  
  • publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej,
  • Szczególnie tych, które zainteresowane są przyszłą działalnością rewitalizacyjną planowaną do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. (szczegóły na stronie www.rewitalizacjaspoleczna.pl)

Kto wystąpi na konferencji o rewitalizacji w Rzeszowie i Kielcach?

Na każdej z konferencji przewidziany jest również udział w roli prelegentów przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w tym Departamentu Inicjującego Projekt – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Wdrażania EFS), Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce. Jako prelegenci również w spotkaniach wezmą udział eksperci z obszaru polityki społecznej oraz ekonomii społecznej.
Udział w konferencji w Rzeszowie i Kielcach jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu na konferencję do wysokości najtańszego publicznego środka transportu na danej trasie.
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać tutaj: http://rewitalizacjaspoleczna.pl/konferencje-rekrutacja/

REWITALIZACJA oznacza ponowne ożywienie procesów społeczno-gospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły. Obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społeczno-gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-architektonicznych). (Wojciech Kłoskowski) „kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest [...] mówić o »rewitalizacji« jednego budynku czy »rewitalizacji« placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków” (prof. Krzysztof Skalski, UJ). „wieloletni proces podejmowania spójnych, zintegrowanych działań, związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa, inicjowany i koordynowany przez samorząd gminny i /lub jego jednostki organizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego określonych obszarów miast i gmin” (Pilotażowe programy rewitalizacji społecznej realizowane w partnerstwach lokalnych. Dokumentacja konkursowa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). „kompleksowy program działań obejmujących mieszkańców zdegradowanych gospodarczo obszarów, którego celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków występujących problemów społecznych poprzez przywrócenie osłabionych lub nieistniejących więzi społecznych, odbudowę tożsamości lokalnej, poczucie odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej przestrzeni społecznej” (tamże).

O autorze Krzysiek Tańcula

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!