społeczna strona miasta

Do 18.czerwca zgłoś swoją organizacją do nagrody Marszałka

Wystartował konkurs, w którym w 5 kategoriach po 3 najlepsze organizacje mogą otrzymać dowolnie wskazane nagrody rzeczowe o wartości do 3 tysięcy złotych. Można pochwalić się dokonaniami z 2014 roku, zgłosić je przez papierowy formularz przed 19.czerwca.

Korzyścią z udziału w konkursie jest promocja organizacji oraz szansa na wygranie środków pieniężnych. W formularzu należy opisać projekty zrealizowane w 2014 roku i ich efekty.


Można nominować inną organizację, a ta zostanie poproszona o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych. Konieczne jest wysłanie zarówno wersji elektronicznej emailem, jak i papierowej. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego ma wyłonić najlepsze organizacje pozarządowe oraz podmioty OPP z terenu całego województwa podkarpackiego.

Ideą jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”. Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.


Kategorie konkursu o nagrodę Marszałka:1. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
działania na rzecz rodziny, polityka prorodzinna, pomoc społeczna, profilaktyka
uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych, pomoc osobom bezrobotnym, ochrona zdrowia,
edukacja zdrowotna, wsparcie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, turystyka kulturowa, rozwój
świadomości kulturowej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości.
3. EDUKACJA i NAUKA:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie, popularyzacja nauki.
4. SPORT, TURYSTYKA:
sport, kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży,
rekreacja;
5. EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:
ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja proekologiczna,
profilaktyka oraz pomoc niesiona ludziom i zwierzętom w sytuacji ekologicznego
zagrożenia, promocja zrównoważonego rozwoju regionu.
6. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA:
rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój lokalny, promocja zatrudnienia, rozwój
świadomości obywatelskiej, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe


 Szczegóły - regulaminy i formularze: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/3944-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: