14 czerwca w Mielcu szkolenie ze zmian w prawie stowarzyszeń i fundacji!

Powiat i insytucje sektora pozarządowego zapraszają na VII Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego 14 czerwca 2016 r., na godzinę 15 do siedziby Starostwa przy ul.Sękowskiego.W trakcie części szkoleniowej omawiane będą kwestie zlecania i rozliczenia zadań w warunkach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, obowiązujących od 10 maja 2016 roku. Program spotkania w załączeniu.

PROGRAM SPOTKANIA
BLOK I: 15.00 – 15.45 – część oficjalna

1. Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkania.
2. Prezentacja organizatorów – Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego i zaproszonych gości – Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego.

BLOK II: 15.45 – 20.30 – część szkoleniowa - ekspert Artur Gluziński

1. Zmiany definicji organizacji pozarządowej.
2. Konsekwencje powiększenia sfery zadań publicznych o nowe obszary.
3. Nałożenie obowiązków na organizacje pozarządowe w zakresie jawności ich działania znaczenie
dla organu administracji publicznej zlecającego zadanie.
4. Skutki zmian w definicjach dotyczących działalności odpłatnej i działalności gospodarczej
organizacji pozarządowych.
5. Konsekwencje wynikające z wprowadzenia zasady polegającej - przy zlecaniu zadań zawartych w
sferze zadań publicznych - na uprzedniości stosowania trybu otwartego konkursu ofert przed
formami zlecania zadań wynikających z innych ustaw.
6. Korekty zasad funkcjonowania komisji konkursowych.
7. Zmiany przepisów dotyczących rocznego i wieloletniego programu współpracy.
8. Sporządzanie sprawozdań zmiany w dotychczasowych przepisach.
9. Sprawozdanie uproszczone.
10.Forma wyrażenia zgody na wykonywanie części zadania przez podmiot nie będący stroną
umowy.
11. Delegacja dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydawania
rozporządzenia w sprawie wzorów ofert, wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów
polegająca na konieczności uwzględniania między innymi sposobu i czasu realizacji zadania oraz
sposobu jego rozliczenia.
12. Nowe rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania (obowiązuje od 10 maja 2016 roku).
13. Zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia kontroli realizowanego zadania.
14. Korekta katalogu zadań wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej.
15. Zmiany w zakresie powoływania rad pożytku publicznego.
16. Przegląd nowych regulacji dotyczących wewnętrznych zasad funkcjonowania organizacji
pozarządowych dotyczących:
a) ewidencjonowania i wykorzystywania środków pochodzących z 1% odpisu z podatku od
dochodów osobistych,
b) konsekwencji utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
17. Omówienie kształtu przepisów przejściowych zawartych w ustawie.
18. Konsekwencje wejścia w życie w dniu 20 maja 2016 roku nowelizacji ustawy
o stowarzyszeniach, skutkujące możliwością zlecania zadań stowarzyszeniom zwykłym

O autorze Obywatelski Mielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!