społeczna strona miasta

Co zdziałasz za 5 tysięcy złotych? Pomyśl i przyjdź na spotkanie

Do wzięcia są mikrodotacje w wysokości 5000 złotych, nie tylko dla stowarzyszeń i fundacji, a przede wszystkim dla grup nieformalnych (np. sąsiedzkich, koleżeńskich, artystycznych). Wniosek trzeba złożyć do (8).20.sierpnia, a działanie zrealizować do grudnia. Spotkania informacyjne w Mielcu będą 29. i 31.lipca.

UWAGASpotkanie informacyjne kolejnej edycji 2015r odbędzie się 12.lutego 2015 - szczegóły tutaj >>

Najważniejsze zasady mikrodotacji:
 • Z tej kwoty 5000 złotych mikrodotacji, maksymalnie 1 tysiąc złotych (20%) można przeznaczyć na koszty administracyjne (obsługę zadania - nie-merytoryczną).
 • Wnioski mogą składać tylko grupy nieformalne (min 3 osoby) oraz młode organizacje pozarządowe (<18miesięcy istnienia wg KRSu). Grupy nieformalne, z racji nieposiadania konta i księgowości oraz odległości od operatora, mogą korzystać z pośrednictwa lokalnej organizacji - w przypadku Powiatu Mieleckiego - Fundacji PrzeKarpacie, która przekaże dokumenty, udostępni konto bankowe itp.
 • Młode organizacje mają możliwość przeznaczyć dotację nie na projekt zewnętrzny, ale na rozwój organizacyjny, a więc np.
  * sprzęt biurowy i inny związany z obszarem działań organizacji,   oprogramowanie komputerowe,
  * adaptację lokalu,
  * podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  * część wypłaty dla księgowej, prawnika, informatyka,
  * poszerzenie zakresu świadczonych usług,
  * a do 10% na opracowanie merytorycznego planu rozwoju na okres co najmniej 12 miesięcy.
 • organizacje, jak i grupy nieformalne mogą przeznaczyć środki tylko na działania zgodne z "celami pożytku publicznego"
  - czytaj dalej - lista celów w tekście!

To w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne  w latach 2014 – 2016 nowopowstałe organizacje społeczne oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby) mogą uzyskać dotacje do wysokości 5000 złotych.  na zadania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego.Termin składania wniosków o dotację mija 08.08.2014 r., uruchomiony zostanie formularz elektroniczny (tzw. generator wniosków).

Aby już zacząć przygotowywać swój projekt, poznaj pytania - pobierz: wstępny wniosek w formacie PDF.

Spotkania informacyjne projektu:
 • we wtorek 29.lipca w godzinach 15.00-17.00
  szkolenie z wypełniania wniosków w siedzibie Gminy Wiejskiej Mielec (pod wiaduktem, dawna hurtownia RUCH) 
 • w czwartek 31.lipca w godzinach 14.00 – 16.00
  spotkanie informacyjne w siedzibie Powiatu Mieleckiego
 • (planowane jest też spotkanie w Urzędzie Miejskim, prawdopodobnie bliżej terminu składania wniosków - zaktualizujemy ten tekst).
 • w 6.sierpnia o godzinie 17. w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury - ul. Jagiellońska 24.
Cała "Akademia Aktywnych Obywateli" będzie trwała do końca 2016 roku, kolejne działania będą mogły być całoroczne (w 2015 i 2016 roku), teraz mamy pierwszy nabór. Prawdopodobnie z tego powodu opóźnia się przedstawienie wszystkich zasad - nadal nie znamy regulaminu, ani nie mamy finalnej wersji formularza.
Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Zgodnie z załączoną w artykule mapką, projekt realizują wspólnie 4 organizacje, na region powiatów: mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego operatorem jest Fundacja Fundausz Lokalny SMK ( fundacjasmk.pl ).


Czego brakuje w Mielcu? 5 tysięcy tylko na działania społeczne i pożyteczne:

Dofinansowane mogą być działania mieszczące się w zakresach (celach) pożytku publicznego, czyli:
 1. pomocy społecznej
 2. wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 24. ratownictwa i ochrony ludności;
 25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 28. promocji i organizacji wolontariatu;
 29. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 30. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych
Co zatem wybieracie? Z kim zawiążecie grupę nieformalną?

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: