Porozumienia i podziały [Znamy treść porozumienia z Kronospanem]

Obywatelski Mielec dotarł do treści porozumienia, które 14 grudnia 2015 roku podpisał z firmą Kronospan prezydent Mielca, Daniel Kozdęba. Na jego mocy, firma ma podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu, który jej działalność wywiera na mieszkańców miasta i powiatu mieleckiego.

tresc porozumienia z kronospan mielec dokument pospisany kozdeba

Pozwolenie kontra porozumienie

Zakres porozumienia zawartego między prezydentem a firmą Kronospan znacząco wykracza poza warunki określone w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez marszałka województwa podkarpackiego. W porozumieniu zawartym między prezydentem miasta Mielca a firmą Kronospan doprecyzowane zostały kwestie instalacji elektrofiltrów, które założone mają być trzy miesiące wcześniej, niż przewiduje to pozwolenie urzędu marszałkowskiego. Do tego, porozumienie zawarte przez prezydenta Kozdębę przewiduje niezapowiedziane kontrole poziomów emisji zanieczyszczeń. Będą one przeprowadzane przez podmioty wyłonione przez urząd miejski w Mielcu w terminie do sześciu miesięcy po zainstalowaniu drugiego z elektrofiltrów. Do tego, precedensowym zapisem jest możliwość podejmowania kontroli emisji Kronospanu. Zapis ten dopuszcza niezapowiedziane kontrole poziomów emisji zanieczyszczeń z terenu firmy. Będą one przeprowadzane przez podmioty wyłonione przez urząd miejski w Mielcu w terminie do sześciu miesięcy po zainstalowaniu drugiego z elektrofiltrów. Porozumienie zakłada również prezentację wyników tych pomiarów społeczeństwu miasta i jego okolic. W porozumieniu firma Kronospan zobowiązała się również współfinansować monitoring emisji zanieczyszczeń wokół SSE od 1 stycznia 2016, według wypracowanych zasad wspólnie z gminą miejską Mielec, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz starostwem powiatowym. Pozwolenie zintegrowane urzędu marszałkowskiego w ogóle nie porusza tej kwestii.W pozwoleniu nie ma również mowy o karach, które firma będzie ponosić, jeśli w toku niezależnych pomiarów jakości powietrza zostanie wskazana, jako źródło jego zanieczyszczenia przed 2018 rokiem.

Kto da więcej


Kiedy fakt zawarcia porozumienia między firmą Kronospan a władzami miasta został ogłoszony na forum publicznym, w lokalnych mediach momentalnie pojawiły się informacje z urzędu marszałkowskiego. Niejako w formie odpowiedzi na dość niespodziewany krok prezydenta Kozdęby, marszałek Władysław Ortyl zapowiedział serię spotkań poświęconych problemowi zanieczyszczenia powietrza w Mielcu, do dziś odbyło się ich już trzy. W ostatnim z nich, poza przedstawicielami samorządów i marszałkiem Ortylem, udział wziął prezes mieleckiego oddziału koncernu Kronospan, Tomasz Jańczak. Na spotkaniu, marszałek Władysław Ortyl przedstawił prezesowi Kronospanu, „mapę drogową”, jako proponowane przez niego rozwiązanie dojścia do spełnienia wymogów BAT (najlepszej dostępnej technologii, tutaj odnośnie ochrony środowiska) – ustalonych decyzją Komisji Europejskiej. „Mapa drogowa”, oprócz określenia etapów dojścia do konkluzji BAT, dotyczy zadań Kronospanu i organów administracji. Jednak realizacja założeń „mapy drogowej” będzie zależała od współpracy organów administracyjnych, jak i Kronospanu oraz organizacji społecznych. Jest to pewien zwrot w dotychczasowym postępowaniu urzędu marszałkowskiego i marszałka Ortyla, który dotychczas do procesu rozmów o problemie organizacji społecznych postanowił nie dopuścić. Strona społeczna reprezentowana była jedynie przez przedstawiciela rady osiedla Mościska, które z problemami związanymi z funkcjonowaniem firmy Kronospan ma bezpośredni kontakt.


dzięki  Obywatelski MielecCo wnosi porozumienie (na podstawie informacji z mielec.pl)


  • W porozumieniu określone są terminy dotyczące instalacji dwóch nowych elektrofiltrów na emitorach firmy. Pierwszy ma zostać zainstalowany do 31 grudnia 2016. Termin instalacji drugiego elektrofiltru ustalony został na do 30 września 2018 i jest to termin o trzy miesiące krótszy niż ten który został wskazany w uzasadnieniu pozwolenia zintegrowanego wydanego przez marszałka
  • Jak wspomniano, porozumienie przewiduje niezapowiedziane kontrole poziomów emisji zanieczyszczeń. Będą one przeprowadzane przez podmioty wyłonione przez urząd miasta w Mielcu w terminie do sześciu miesięcy po zainstalowaniu drugiego z elektrofiltrów. Zapis ten należy uznać za nowatorski (urząd miasta nie ma kompetencji tego typu) ale również za poniekąd łagodny. Jeśli elektrofiltry zostaną zainstalowane jesienią 2018 roku, do tego czasu jedynie WIOŚ (inspektor ochrony środowiska) może prowadzić niezapowiedziane kontrole. Wnioskując po sposobie ich przeprowadzania, można mieć uzasadnione wątpliwości, co wykażą.
  • Porozumienie zobowiązuje Kronospan do wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku każdorazowego przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń. Za pierwsze przekroczenie wpłaci kwotę 10 000 zł, a w przypadku kolejnych – 20 000 zł. Pozwolenie zintegrowane nie wprowadza obostrzeń finansowych. Zapis ten również jest niespodziewany i pożądany z punktu widzenia mielczan, ale trudno wyobrazić sobie zgodę fabryki na tego typu kary przed dostosowaniem instalacji. Obecnie, kary wymierzane za przekroczenia przez WIOŚ są w formie mandatu do wysokości...kilkuset złotych.
  • Porozumienie przewiduje prezentowanie wyników przeprowadzanych pomiarów w sposób dostępny dla społeczeństwa. Pozwolenie zintegrowane nie zakłada publikacji wyników pomiarów. Nie wiadomo jak te wyniki będą udostępniane oraz wedle jakich kryteriów.
  • W przypadku ustalenia możliwości technicznych porozumienie wskazuje termin uruchomienia systemu ciągłego pomiaru zanieczyszczeń (na emitorach - kominach zakładu - przyp. red.) nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. Dla porównania, pozwolenie zintegrowane nie określa żadnego terminu. Jeśli zapis ten wejdzie w życie i zostanie zrealizowany, również należy uznać to za pewien zwrot - dotychczas władze Kronospanu twierdziły, że takie pomiary nie są możliwe.
  • Porozumienie zobowiązuje Kronospan do przeprowadzenia analizy technicznej możliwości redukcji hałasu i jego ograniczenia do 30 czerwca 2016. Pozwolenie zintegrowane nie określa terminu działań związanych z redukcją hałasu. To również zwrot w dobrą stronę, uciążliwość związana z poziomem hałasu jest znacząca.
  • W porozumieniu firma Kronospan zdecydowała się współfinansować monitoring emisji zanieczyszczeń wokół SSE od 1 stycznia 2016, według wypracowanych zasad wspólnie z gminą miejską Mielec, Agencją Rozwoju Przemysłu oddział Mielec oraz starostwem powiatowym w Mielcu. Tymczasem pozwolenie zintegrowane nie porusza w ogóle takiego zagadnienia. Ten zapis też oznacza zmianę w dotychczasowym działaniu firmy, niemniej, samorządy powinny prowadzić działania w celu zwiększenia ilości stacji automatycznego pomiaru jakości powietrza. Jednorazowe pomiary nie dają pełni obrazu zanieczyszczenia powietrza, do tego, można kwestionować wskazanie jednoznacznie ich źródeł.


skan porozumienia miasta mielec z firmą kronospan

Kiedy odetchnie Mielec?

Podpisanie porozumienia jest niespodziewanym ruchem prezydenta Kozdęby i magistratu. Chociaż nie ma jeszcze przełomu, który został już ogłoszony przez urzędników, fakt porozumienia należy uznać za sukces i krok w dobrą stronę. Sukcesem jest nie tylko ze względu na to, że firma Kronospan w końcu, jak się zdaje, ugięła się nieco pod naciskiem społecznym i medialnym - takim samym sukcesem jest to, że po podpisaniu porozumienia przez obiektywami kamer, do akcji włączył się marszałek i, co równie znamienne, starosta Zbigniew Tymuła. Marszałek już wcześniej był problemem poniekąd zainteresowany, dziwi jednak zwrot w postawie starosty, który do niedawna twierdził, że "problemu nie ma" i że "nie potrzeba żadnych sztabów kryzysowych" a zanieczyszczenia w mieście przemysłowym to "norma". W skrócie, aktywność wszystkich jednostek samorządu w związku z problemem zanieczyszczenia jest dobrym znakiem, zarówno jeśli mowa o zanieczyszczeniach przemysłowych jak i o tzw. "niskiej emisji" czyli zanieczyszczeniach płynących z opalanych marnej jakości węglem czy koksem pieców domowych oraz emisji ze spalin samochodów. To prześciganie się samorządowców w nagłaśnianych przez nich samych medialnie działaniach sprawia, że problem nie będzie dłużej ignorowany. Jednocześnie, na realne efekty tych inicjatyw przyjdzie nam wszystkim poczekać jeszcze kilka lat.Miejmy nadzieję, że sytuacje takie jak ta widoczna na filmie poniżej już nie będą miały miejsca...O autorze MM

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!