społeczna strona miasta

Dlaczego wieża widokowa to zły pomysł? [argumenty]

Prezentujemy argumenty przeciwko budowie wieży widokowej, której sprzeciwiamy się w naszej kampanii. Poznaj je!Protestujemy z trzech powodów:

  1. BO wieża nie powinna powstać (- lista argumentów poniżej)
  2. BO mamy tu do czynienia ze "zmową milczenia" - unikanie zabierania głosu w sprawie inwestycji z elementem religijnym, manipulacjami na ten temat (np. dotyczącymi obciążenia dla budżetu czy usunięcia innych projektów z budżetu)
  3. BO "zamrożono" Budżet Obywatelski, nie wprowadzono inicjatywy uchwałodawczej, a to sprawdzony już mechanizm, którym mieszkańcy sami mogą decydować o nowych atrakcjach. Akcją przypominamy o tej możliwości.
1. Argument – inicjatywa ma charakter religijny, a jednocześnie nie ma pewności, czy popiera ją Kościół


Radni PiS zupełnie oficjalnie wystosowali listę wniosków do budżetu miasta Mielca na 2016 rok. Punkt 27 listy nazywa zadanie budowy wieży i figury w następujący sposób „Opracowanie dokumentacji wieży widokowej na Górce Cyranowskiej (miejsce jest wyznaczone) ze zwieńczeniem statuy Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronki Mielca”. Wniosek ten został złożony oficjalnie do Urzędu Miasta i nie pozostawia wątpliwości co do tego, że wieża będzie stanowiła rodzaj postumentu pod figurę o stricte religijnym charakterze

Źródło: http://www.e-mielec24.pl/2015/10/05/propozycje-klubu-prawo-i-sprawiedliwosc-w-radzie-miejskiej-do-budzetu-2016-r/,

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/inwestycje/go::2:kpage/art713.html

Realizacja powyższego punktu budżetowego rozpoczęła się dopiero na przełomie 2016 i 2017 roku, gdy UM Mielec ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla wspomnianej wieży. Radni klubu PiS doprecyzowali przed rozpoczęciem procedury projektowej, że chodzi o wieżę widokową „w kształcie świecy”, co po raz kolejny wskazuje na prawdziwe przeznaczenie projektu wieży widokowej, która „kształtem świecy z zapalonym płomieniem” będzie stanowić postument o religijnym charakterze pod statuą „statuy Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronki Mielca”. Informacja o pożądanym „kształcie świecy” znajduje się w sekcji pytania i odpowiedzi do SIWZ:
Źródło: http://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/6333

Na pomysł zwieńczenia budowli wieży widokowej nalegali podczas komisji budownictwa radni jednego z klubów rady miasta, w jasnych słowach zaznaczając, że wieża musi powstać wraz z figurą, która „musi się znaleźć na jej szczycie”. Inwestycje tego typu według polskiego prawa nie mogą być realizowane ze środków publicznych.


2. Argument – brak atrakcyjności turystycznej

Miasto nie posiada strategii ani innego planu rozwoju turystyki, w którym taka wieża byłaby elementem koniecznym, spójnym z innymi działaniami np. promocyjnymi, szlakiem pieszym itp. Brakuje informacji ani planów na które obiekty czy fragmenty krajobrazu ma być skierowany taras widokowy i umieszczona na nim luneta.
Park Leśny na Górce Cyranowskiej w Mielcu został wybudowany przy pomocy dotacji środków unijnych, która stanowiła element rewitalizacji całego obszaru. Teren ten w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określony jest jako „Tereny Leśne”. Jest to park, służący rekreacji, uprawianiu sportu, odpoczynku, nie jest to w żaden sposób miejsce kultu religijnego i nigdy takowym nie był. Nikt nie przeprowadził badań, odnośnie tego, czy wieża widokowa w tym miejscu jest konieczna, pożądana przez użytkowników terenu i sensowna. Nawet jeżeli uznać, że miałaby być realizowana wyłącznie wieża (bez figury), należy zastanowić się, czy widoki z tego miejsca faktycznie są aż tak atrakcyjne. Na zachód i południe widać będzie miasto, na północ i wschód strefę przemysłową oraz kominy. Wieża nie wniesie żadnej wartości dodatkowej i w żaden sposób nie może być uzasadniona ekonomicznie.
Przeliczyliśmy także koszt na mieszkańca - to 18 złotych. Za te pieniądze można obejrzeć w samorządowym kinie dwa filmy, a zatem spędzić kilka godzin na oglądaniu widoków z całego świata.

3. Argument – estetyka i nieznany realizator zwieńczenia wieży

Celem inwestycji, jak wskazujemy, jest tylko postawienie figury o charakterze religijnym. Nie przewidziano sposobu wyłonienia podmiotu, którego symbol będzie umieszczony na szczycie, ani artysty/wykonawcy dzieła. Informacje, jakie udało się zebrać wskazują, że będzie to Kościół Rzymskokatolicki, a finansowanie – ze przeprowadzonej zbiórki publicznej na ten cel – przekaże nieokreślony podmiot.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że inwestycja publiczna (miejska) nie została poprzedzona zaopiniowaniem przez Komisję ds. Estetyki Miasta jako organu powołanego przez Prezydenta, a która to komisja w swoim regulaminie wyznaczony ma szczytny cel jakim jest troska i dbałość o estetykę, sposób kształtowania przestrzeni miejskiej, opiniowanie koncepcji i projektów. Tym bardziej, że to Zamawiający kreuje wizerunek przyszłej wieży narzucając jej kształt, proporcje i symbolikę.
Jak przyznaje w wywiadzie w Radiu Leliwa sam przewodniczący rady miejskiej, nie wiadomo jeszcze, czy ta figura tam będzie.


4. Argument – koszty ukryte, m.in. kredytu ok 150 000 złotych

Tegoroczny deficyt budżetowy wynosi 62 mln zł, z którego 52 miliony złotych mają pochodzić z kredytu. Daje to dodatkowy koszt tylko tej jednej inwestycji (wg naszych szacunków) 150 tysięcy złotych, a nie jest ona tak pilna, ani biznesowo uzasadniona (opłacalna), by wprowadzać taki pośpiech. Radni miejscy, którzy - gdy wycofali Budżet Obywatelski w kwocie 700 tysięcy rocznie argumentowali tę decyzję ważnymi wielomilionowymi inwestycjami - w Halę Sportową i most. Sami zatem przyznają konieczność samoograniczania.
Wieża nie będzie ona przynosić dochodu a wręcz pojawią się dla miasta nowe koszty utrzymania (oświetlenia, monitoringu wizyjnego) i konserwacji. Nie dają się na ten moment oszacować ewentualne koszty naprawy infrastruktury parku po zrealizowaniu inwestycji.
Szacujemy koszty kredytu proporcjonalnie za ten projekt na 150 tysięcy złotych.

5. Argument – profesjonalizm przygotowania

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że projekt miejskiej inwestycji za przeszło 1 mln zł oraz jego wizualizacje użyte do rozpisania przetargu, powstały w oparciu o koncepcję córki jednej z radnych, która aktualnie studiuje architekturę. Nie przeprowadzono żadnej analizy i konsultacji z projektantami od konstrukcji ani jakichkolwiek symulacji czy obliczeń.

6. Argument – procedura nie uwzględnia barier, w tym logistycznych
Wartość kosztorysowa inwestycji (wskaźniki cenowe WKI) dla tego projektu nigdy nie zostały oszacowane, rzeczywisty koszt inwestycji może być dużo droższy. Wynika to z faktu, iż teren Parku Leśnego „Góra Cyranowska” jest terenem wydmy piaszczystej pokrytej roślinnością leśną. Realizacja wieży zaplanowana została na najwyższym wzniesieniu wydmy śródlądowej. Duży stopień zagęszczenia drzewostanu, duże nachylenie skarp i zboczy to znaczne ogranicza możliwości prowadzenia robót z zastosowaniem tradycyjnych maszyn budowlanych. Realizowanie fundamentów palowych wydaje się być niemożliwe bez dewastacji znacznej powierzchni terenu i istniejącej infrastruktury. Dostęp samochodów ciężarowych jest realnie niemożliwy a podawanie betonu na znaczne odległości to wysokie koszty. Ponadto, Zamawiający nie określił wielkości gabarytowych figury, jej proporcji, rozłożystości, której to powierzchnie mogą niekorzystnie wpłynąć na projektowaną konstrukcję wieży pod względem parcia wiatru. Ogólnikowe informacje w PFU, mogą doprowadzić do faktu, że projektanci przyjmą najniekorzystniejsze układy i schematy obliczeniowe co znacznie wpłynie na koszt inwestycji. Pominięta także została kwestia bezpieczeństwa użytkowników parku podczas wyładowań atmosferycznych. Zrealizowanie wysokiej wieży to potencjalnie pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników budowli a także strefy terenowej. Brak także wytycznych jak zrealizować zabezpieczenia odgromowe nie pogarszając estetyki samej figury ? Brak analizy pod względem zabezpieczenia wieży jako potencjalnej przeszkody powietrznej. Realizacja inwestycji wieży widokowej łączyć się będzie z dużo większymi kosztami, niż tylko sama jej budowa. Na etapie wpisania zadania do realizacji w budżecie na 2017 rok nikt nie rozpatrzył ani nie analizował ww. trudności oraz dodatkowych nakładów które wiążą się z bardzo trudnym podłożem piaszczystym, które wymagać będzie budowy ogromnych fundamentów, których wartość może znacznie przekroczyć zakładane szacowane koszty, które zresztą określono bardzo ogólnikowo. Należy wziąć pod uwagę również koszty umożliwienia wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego na teren potencjalnej budowy, związane z tym zniszczenie istniejącej infrastruktury oraz koszt jej odbudowy, wycięcie sporej ilości drzew oraz inne kwestie, które sprawią, że ta pozycja budżetowa może osiągnąć dużo wyższe, jeszcze nieokreślone koszty.

7. Argument - Alternatywy technologiczne w XXI wieku

Dzisiejsze technologie informacyjne pozwalają na osiągnięcie celu - prezentacji panoramy, widoków, budynków z powietrza - znacznie mniejszym kosztem. Mowa o latających dronach pozwalających nagrać na wideo panoramę miasta z dowolnego miejsca, włącznie z kamerami 360 stopni (koszt poniżej 1000 złotych), nie wspominając o ogólnodostępnych telewizorach i sterowaniu gestami w celu prezentacji takiego widoku, także w wirtualnej rzeczywistości - VR (kartonowe hełmy do tego celu dodawane są gratis np. do starterów telefonii komórkowej).
Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała zresztą taką panoramę właśnie ze zbocza Góry Cyranowskiej - piszemy o tym tutaj >>

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: