społeczna strona miasta

24. kwietnia Rowerowa Masa Krytyczna przywita wiosnę

Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna wyruszy w piątek, 24 kwietnia o 16:30. Zbiórka jak zwykle na placu Armii Krajowej. To wspólne rowerowe powitanie wiosny i okazja do zbiórki dla Kubusia, który złapał neuroblastomę.

[Aktualizacja: organizowany jest też rajd rowerowy 2.maja - informacja na końcu tekstu]TRASA - Masa Krytyczna 24.kwietnia

przejedzie następującymi ulicami:


Tzn. start na Placu AK (al.Niepodległosci), następnie wokół Kościoła (ul.Chopina) i Parku Leśnego ul.Parkową i przedłużającym ją deptakiem na ul.Szafera, Powstańców Warszawy, Witosa i przy Domu Ludowym powrót do Miasta Wojsławską, aż do Sikorskiego (BP) na Wiadukt i Niepodległości wróci na Plac AK.

Wszystkie informacje i zapisy na masę w wydarzeniu na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1376842855976746/1381794922148206/

oraz na Endomondo: https://www.endomondo.com/event/21642196


Regulamin Mieleckiej Masy Krytycznej:
1. Regulamin określa zasady masy krytycznej, warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników:
a) W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
b) Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
c) Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem Masa Krytyczna zaakceptowanym przez organizatorów..
d) Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
e) Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
f) Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
g) Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
h) Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
i) Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatorów, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
j) Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie "i" mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane policji.
k) Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
l) W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatorów.
m) Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem na życzenie uczestników podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową przejazdu.
n) Trasa przejazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
2. Zasady zachowania się osób obecnych na masie krytycznej:
a) Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie promował swoim strojem, wyposażeniem (rowery, przyczepki rowerowe itp.) oraz zachowaniem (dystrybucja ulotek i innych materiałów promocyjnych) firm, które nie uzyskały na to zgody wyrażonej na piśmie przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy osób, które złamią powyższy punkt regulaminu.
b) Organizatorzy i służba porządkowa, legitymując się napisem Masa Krytyczna umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
- Organizatorzy: do wydawania poleceń służbie porządkowej i osobom uczestniczącym w masie oraz służba porządkowa: do wydawania poleceń uczestnikom masy, a osoby zakłócające porządek publiczny, w przypadku nie wykonania tych poleceń - wezwania do opuszczenia imprezy lub do powiadomienia Policji,
- wezwania do opuszczenia imprezy przez osoby zachowujące się niezgodnie z Regulaminem, a w szczególności spożywające alkohol, przyjmujące środki odurzające lub substancje psychotropowe.
- kierowania ruchem przejazdu masy skonsultowanego z policją.
- sprawdzenia karty rowerowej i roweru, aby nie zagrażał w przejeździe masy.
c) W razie doznania jakichkolwiek obrażeń poprosić o pomoc służby porządkowe.
d) W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służb porządkowych.
e) Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
f) Nieletni uczestnicy (poniżej 10 roku życia) mogą uczestniczyć w imprezie tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
g) Każdy z uczestników (jeśli wymaga tego przepis) winien mieć ważną kartę rowerową.
f) Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
3. Bezpieczeństwo uczestników:
a) Każdy uczestnik imprezy odpowiada sam za siebie.
b) Łamanie prawa przez uczestników imprezy będzie zgłaszane odpowiednim służbom.
4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
a) Uczestnik imprezy ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w imprezie.
b) Uczestnik ma prawo do informacji na temat regulaminu imprezy, lecz nie w trakcie jazdy lub chwile przed nią.
c) Uczestnik ma obowiązek słuchać zaleceń i poleceń organizatorów i służby porządkowej.
d) Uczestnik ma obowiązek jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego, oraz według ustaleń organizatorów.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
a) Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy w przypadku, gdy:
1. Uczestnik zachowuje się nieodpowiednio, naruszając przy tym zasady dobrego wychowania oraz naraża innych uczestników imprezy na niebezpieczeństwo wypadku itp.,
2. Uczestnik nie ma odpowiednich dokumentów (pozwolenie na udział w imprezie) lub ważnej karty rowerowej lub niesprawnego roweru.
3. Uczestnik imprezy jest pod wpływem substancji odurzających (alkoholu, narkotyków),
4. Uczestnik nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego narażając tym samym bezpieczeństwo swoje jak i innych uczestników imprezy.
5. Organizator ma prawo do korekty trasy w czasie rzeczywistym, jeśli zajdzie taka potrzeba (korekta nie będzie znacząca, a tylko będzie ułatwieniem dla uczestników).
6. Organizator ma obowiązek poprowadzenia uczestników wyznaczoną trasą.
7. Organizatorzy po wspólnym ustaleniu mają prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązków w nim zawartych, oraz postanowień, które zawiera powyższy regulamin.

Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi

2.maja z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej, zorganizowano mini-rajd rowerowy trasą Nr.7. Po przyjeździe do Tuszowa Narodowego,razem z władzami gminy złożymy kwiaty pod pomnikiem gen.Sikorskiego a chętni będą mogli zobaczyć Dom urodzenia generała. Po powrocie do Mielca planowane jest organizowane przez Klub Historyczny "Prawda i Pamięć" ognisko na leśnym parkingu w Szydłowcu.
Organizatorzy proszą o przystrojenie rowerów flagami biało-czerwonymi oraz zabranie dzieci.

Więcej o rajdzie: https://www.facebook.com/events/346403658889645/

Fotorelacja z masy krytycznej

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: