społeczna strona miasta

10 tysięcy na eko-projekt! Fundusz Naturalnej Energii - Gazsystem dla natury

Wystartował nabór Funduszu Naturalnej Energii. Gazsystem S.A. piąty raz przekaże po 10 tysięcy złotych dla 5 ekologicznych inicjatyw z Podkarpacia. Wnioski opisujące pomysł ratowania środowiska można nadsyłać do końca listopada, konkurs kierowany jest nie tylko do NGO, ale też szkół i gmin.


W Konkursie mogą wziąć udział gminy, szkoły, instytucje pożytku publicznego, fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane i działające na terenie województwa Podkarpackiego.

Zasady ekologicznego konkursu grantowego

 Projekty oceni jury, pod uwagę będzie brany też sposób promocji - upowszechniania projektu. Z dofinansowania należy się rozliczyć po 6 miesiącach, przedstawiając dokumentację księgową. Podział kosztów w budżecie projektu jest na osobowe i rzeczowe, zatem etaty, koordynację i ekspertów, a osobno pozostałe wydatki - zakupy (np. materiały plastyczne itp).
Wnioski należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście najpóźniej 1.grudnia (decyduje data stempla pocztowego/kurierskiego).

Regulamin: http://www.gazsystemdlanatury.pl/fileadmin/CSR/V_REGULAMIN_FNE_OSTATECZNY.pdf
Formularz zgłoszeniowy: http://www.gazsystemdlanatury.pl/fileadmin/CSR/V_wniosek_o_dofinansowanie.docx
Umowa: http://www.gazsystemdlanatury.pl/fileadmin/CSR/V_umowa_o_dofinansowanie.pdf

Przykładowe projekty ekologiczne - w poprzednich latach, na Podkarpaciu dofinansowane zostały inicjatywy:


1. „Czego Jaś nie pozna, Jan nie będzie stosował” - projekt złożony przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Celem projektu było kształtowanie świadomości prośrodowiskowej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. W ramach projektu przeprowadzono szereg zajęć metodą warsztatową, podczas których uczniowie samodzielnie przeprowadzili badania stanu najbliższego środowiska. Dodatkowo przeprowadzili serię badań laboratoryjnych, zbadali wpływ soli, detergentów i zanieczyszczeń transportowych na środowisko, a także wpływ kwaśnych opadów na rośliny. Doświadczalnie poznali efekt cieplarniany i zbadali stan czystości powietrza i wody powierzchniowej. Była to dla uczniów nauka eksperymentowania, obserwacji i wyciągania wniosków.
2. "Recyklingowe Olimpiady Ekonautów” - projekt złożony przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych aglomeracji rzeszowskiej, poprzez organizację EkoOlimpiad w 10 dyscyplinach ekologicznych opartych o ćwiczenia zręcznościowe. Wydarzenia te w atrakcyjny sposób przybliżyły dzieciom współczesne problemy ekologiczne, głównie związane z gospodarką odpadową.
3. „Zielona Śpiewająca Wyspa” - projekt złożony przez Szkołę Podstawową im. Ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej W ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne na temat gradacji źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości wynikających ze spalania substancji i materiałów toksycznych oraz potrzeby inwestycji w zieloną energię jaką jest gaz. Jednak głównym celem projektu było zapobieganie degradacji lokalnego środowiska naturalnego - zagospodarowanie miejscowego zamkniętego wysypiska śmieci i odbudowa na jego terenie fauny i flory charakterystycznej dla Podkarpacia. 4. „EkoZbiórka z naszego podwórka” - projekt złożony przez Podkarpacką Fundację Pomocy i Rozwoju, Szówsko gm. Wiązownica Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i mieszkańców lokalnej społeczności z terenu gminy Wiązownica. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, w tym m.in.: EkoWarsztaty pokazujące kreatywne wykorzystanie materiałów wtórnych i odpadów. Efektem projektu jest zwiększona świadomość w zakresie ekologii i recyklingu wśród dzieci i młodzieży.
5. „Ogród polisensoryczny - wrażenie dla Eko-zmysłów. Jestem częścią przyrody" - projekt złożony przez Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie W ramach projektu wykonano ogród polisensoryczny, który jest przestrzenią wypoczynku, terenem uporządkowanej uprawy roślin, a także przestrzenią do integracji społecznej, nauki i terapii. Ogród wykorzystywany jest do pomocy w osiąganiu większej sprawności psychofizycznej uczniów upośledzonych umysłowo z Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie. Dodatkowym, nie mniej ważnym celem, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów oraz szerszego społeczeństwa, dzięki prowadzeniu zajęć w naturalnym środowisku.

Fundusz Naturalnej Energii - organizator GAZ-SYSTEM S.A.

jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Do obowiązków spółki należy:
  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z późniejszymi zmianami.
Spółka zarządza majątkiem wartości ponad 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 10 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni oraz 57 węzłów. GAZ-SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: