Jest gotowa mapa drogowa współpracy między władzami a mieleckimi organizacjami

Chodzi o „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. W nim gmina określa najważniejsze dla stowarzyszeń i fundacji tematy współpracy i budżet na działania.


Więcej pieniędzy

Wiemy już, że w 2016 roku na współpracę finansową w ramach programu zaplanowano kwotę 2 168 990 zł, co stanowi 10% wzrost względem ubiegłego roku. To na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE ta kwota została zwiększona. O 20% wyższą kwotę wnioskowało też towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej.

W trakcie trwania konsultacji programu z organizacjami JARTE zaproponowało również, aby samorząd przeznaczył 100 tyś zł na tzw. "wkłady własne". Są to pieniądze,  które mają pomóc w zdobywaniu pieniędzy z innych źródeł np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wiele organizacji nie stara się o pieniądze na duże projekty, ponieważ nie posiada wkładu własnego. W programie znalazł się zapis o wkładach.Organizacje chcą mieć wpływ na współpracę z samorządem 

W sumie w konsultacjach programu wzięło udział 15 podmiotów, w tym organizacje, które są na etapie tworzenia się oraz Marek Zalotyński, mielecki radny. Z wniesionych 58 uwag Urząd Miasta wykorzystał 24. Część z nich przyjął w całości. Kilka uwag wymagało poprawek.
To dużo biorąc pod uwagę, że w konsultacjach rok wcześniej uwagi zgłosiła tylko 1 organizacja (Fundacja PrzeKarpacie).

Wśród 34 uwag znalazły się propozycje zmian, które samorząd uznawał za zbyt ogólne lub takie, które mają swoje odpowiedniki w zapisach programu. Było też kilka, z którymi urzędnicy się nie zgadzali, podając za każdym razem uzasadnienie.

Należy tutaj przypomnieć, że rok wcześniej tylko 1 organizacja wzięła udział w konsultacjach.


Kilka ważnych zmian wprowadzonych przez organizacje:


  • dodanie możliwości ubiegania się o wkłady własne "Wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, w tym dofinansowania wkładu własnego organizacji przy realizacji projektów przez te organizacje z funduszy europejskich, krajowych i innych."
  • zapraszanie organizacji pozarządowych do współpracy przy opracowywaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiocie zamówień odpowiadającym zakresowi działalności danej organizacji, a dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec przez daną organizację.
  • zapisano konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji z Radą Działalności Pożytku PublicznegoNowe priorytety działań:

  • „Działalność na rzecz wzmacniania postaw obywatelskich i dialogu społecznego”
  • zapisano punkt o wspieraniu w utworzeniu i prowadzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych
  • "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego."
  • "Promowanie postaw proobronnych oraz szkolenie młodzieży w zakresie działań związanych z obronnością naszego kraju"
  • dołożono "przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
  • uzupełniono priorytet "Działania wspomagających rozwój gospodarczy, [...]" o "rozwój przedsiębiorczości społecznej"
  • uwzględniono organizowanie wymiany partnerskiej obejmującej w szczególności dzieci i młodzież z przedstawicielami innych miast 

PRZECZYTAJ wszystkie wniesione uwagi
Zmieni się także sprawozdanie z realizacji programu. 

Dodano nowy wskaźnik: "liczba zawartych umów partnerskich". W sprawozdaniu przeczytamy też o wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań, z wyszczególnieniem kwot na obszary tematyczne.

Wzajemne informowanie się

Urząd Miasta uwzględnił też potrzebę organizacji pozarządowych i zobowiązał Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM do organizacji w przyszłym roku spotkań branżowych z organizacjami pozarządowymi w celu zebrania planowanych zadań na rok kolejny.

Pojawiły się również zapisy odnoszące się do wzajemnego informowania się o o planowanych kierunkach działalności poprzez szeroko rozumiane formy komunikacji. Urząd Miasta zobowiązał się również do przekazywania informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych.

Przy tej okazji zachęcamy zarówno stowarzyszenia, fundacje, osoby indywidualne związane z działalnością na rzecz dobra wspólnego do przesyłania do nas tekstów lub kontaktu w sprawie współpracy.

O autorze Kinga Bielec

Autorem jest dziennikarz obywatelski z Mielca. Obywatelski Mielec to wspólny serwis aktywnych mieskzańców - członków organizacji społecznych, działaczy, osób które chcą coś zmienić.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Napisz nam, co o tym myślisz!