społeczna strona miasta

Jak czyszczenie ulic poprawi mieleckie powietrze? - Zagłosuj na redukcję emisji w PGN!

Tylko do końca kwietnia można zgłosić propozycje zmian do projektu PGN („Planu gospodarki niskoemisyjnej"). Gmina Miejska może po jego przyjęciu pozyskać nowe eko-dotacje. Zobacz, co zawiera i zgłoś swoje uwagi!

 


Projekt przygotowała opolska firma Atmoterm na zamówienie Urzędu Miasta. Dokument dowodzi źródeł emisji do atmosfery m.in. pyłów i pokazuje kierunki działania. Rozróżnia wpływ działalności administracji (budynki "państwowe", oświetlenie ulic, pojazdy należące do Miasta - kalkulując je osobno), jak i w całości - tu: przemysł, mieszkalnictwo i transport. Z taką inwentaryzacją, tym ciekawsza jest to lektura.

69 procent pyłów generuje przemysł 


Jak czytamy w przeprowadzonej przez ekspertów analizie ("inwentaryzacji"), 69 procent pyłów PM10 generuje przemysł. Niemal identyczne proporcje wskazano dla pyłu PM 2,5 i benzo(a)pirenu.
Emisja z mieszkalnictwa stanowi 30%. - Patrz wstawiony do tekstu Rysunek 17. To dane z 2012 roku.

Będzie Plan, będzie dotacja

Przygotowanie planu poprawy sytuacji jest wymagane dla uzyskania dotacji związanych z ekologią. Jak informuje Miasto, to pokłosie pakietu klimatycznego z 2008 roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
 PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.: zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%), redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca jest dokumentem podnoszącym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym, dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.
Posiadanie Planu może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Gminy Miejskiej Mielec ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Konsultacje prowadzone będą do dnia 30.04.2015 r. 

Co zawiera w obecnym kształcie Plan PGN? Czyste ulice zastąpią ścieżki rowerowe? 


Obok opisanej wyżej "inwentaryzacji" źródeł zanieczyszczeń, są typowe elementy takiego dokumentu (wskazań źródeł dotacji, formularzy realizacji, odpowiedzialności, ryzyka, uwarunkowań i przykładowych wskaźników mierzenia efektów).
Zainteresowały nas do tej pory powyższa tabela - wskaźników kosztowych "liniowych" - analizy opłacalności różnych działań. Wyliczono tutaj, że budowa ścieżek rowerowych kosztuje 61 tys. zł za kilometr, a mycie ulic zaledwie kilkaset złotych, przy czym efekty ekologiczne są dwukrotnie do nawet 17 razy większe "na korzyść" częstego mycia najbardziej ruchliwych ulic. Transport jest jednak dopiero trzecim co do wielkości źródłem zanieczyszczeń w Mieście.

Jak wziąć udział w konsultacjach PGN?

Miasto udostępniło 3 pliki - Plan (PGN), prognozę oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag. Konsultacje to 4 proste kroki, na które czas jest do 30. kwietnia:

1. Zapoznaj się z projektem Planu PGN, prognozą i zanotuj sobie nr strony i uwagi.
(Plan wstawiliśmy w ramce na początku tekstu) Komplet tutaj: www.mielec.pl/article.php?id=2312
 
2. Pobierz formularz uwag: http://www.mielec.pl/data/documents/art2312_formularz_zglaszania_uwag.doc

3, Wypełnij formularz (propozycje, uwagi i wnioski)

4. Wypełniony formularz wyślij na adres e-mail: [email protected]
lub doręcz do Urzędu Miejskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
z dopiskiem “KONSULTACJE PGN”
do dnia 30.04.2015 r. (decyduje data wpływu). 

Zostań poinformowanym mieszkańcem Mielca!

Głosy mieszkańców: